Lukemalla jutun tiedät:

  • Maksusuunnitelmien kariutumisen jälkeiset tapahtumat
  • Oikeudellisen perinnän ABC
  • Toimenpiteet maksuhäiriömerkinnän välttämiseksi
  • Oikeudenkäyntikulujen maksimisuuruudet
  • Velkojen vanhenemisesta
  • Perinnän keskeyttämisestä

Laskuja ulosottoon

3. Oikeudellinen perintä

Jos lasku on vapaaehtoisen perinnän jälkeen edelleen maksamatta tai sovituista maksuajoista tai –suunnitelmista ei ole pidetty kiinni, saattaa velkasi edetä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän tarkoituksena on saada asiasta tuomio, jonka nojalla asia voidaan asettaa ulosoton eli viranomaistoimin perittäväksi.

Kun asia etenee oikeudelliseen perintään on jo kiire, mikäli tahdot välttää maksuhäiriömerkinnän. Yleensä se on mahdollista vain maksamalla koko avoin velka oikeudenkäyntikuluineen kerralla pois ennen vastineajan päättymistä, jolloin velkoja vielä lähettää haasteen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Ole siis yhteydessä jälleen perintätoimistoon tai muuhun velkojaan sopiaksesi maksusta. Tässä vaiheessa voit todennäköisesti sopia vielä ulosoton estävästä maksusuunnitelmasta, mutta sen sopiminen ei kuitenkaan estä tuomioistuimen päätöstä asiassa eikä näin ollen myöskään maksuhäiriömerkinnän syntymistä.

Mikäli et reagoi haasteeseen, tuomioistuin antaa asiassa tuomion ja määrää velan maksettavaksi. Halutessasi voit myös riitauttaa saatavan, mikäli katsot, että vaatimus on perusteeton tai että se on epäselvä. Riitauttamisen tueksi sinun on esitettävä perusteltuja asiaan vaikuttavia väitteitä, tällöin tuomioistuin käsittelee asian riita-asiana.

Valtion, kunnan sekä pakolliset vakuutusmaksut ovat niin sanottuja suoraan ulosottokelpoisia saatavia, eli näistä asioista et välttämättä saa edes haastetta, ennen niiden etenemistä ulosottoon ja maksuhäiriömerkinnän syntymistä.

Myös oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärät on säädetty lailla. Oikeudenkäyntikulun lisäksi tulee maksettavaksesi oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksun suuruus riippuu haastehakemuksen tekotavasta. Mikäli haastehakemus on tehty sähköisesti, kuten nykyään usein tehdään, maksu on 60€. Jos haastehakemus lähetetään kirjallisesti, on maksu 80€.

4. Ulosotto

Maksuhäiriömerkintä syntyy kun tuomioistuin antaa asiassa tuomion, eikä sitä tässä vaiheessa voi enää välttää edes maksamalla velka kokonaisuudessaan.

Kun ulosottoperuste, eli tuomio, on olemassa, voi velkoja alkaa periä velkaa ulosoton kautta. Ulosotto toimitetaan joko suoraan palkasta tai omaisuudesta. Tutustu tarkemmin ulosottoon osoitteessa oikeus.fi/ulosotto. Kun saat velkomuskirjeen ulosottomieheltä, ole häneen yhteydessä sopiaksesi maksusta, tässä vaiheessa et pysty enää sopimaan maksusta perintätoimiston tai aiemman velkojan kanssa.

Jos sinut todetaan ulosotossa varattomaksi palautuu velka velkojalle esteellisenä ja tämä voi laittaa velan myöhemmin uudelleen vireille ulosottoon. Asiaa ei siis kannata jättää odottamaan. Tosiasia on, että velat eivät vanhene, siitä perintätoimistot pitävät huolta lähettämällä säännöllisesti laskuja ja siten katkaisemalla vanhenemisajan aina uudelleen ja uudelleen.

Loppuun vielä muutamia pikkuseikkoja, joiden tietäminen saattaa olla hyödyllistä

Perinnän keskeyttäminen

Perintälain 4 c §:n mukaan velallisella on oikeus pyytää velkansa perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö on aina tehtävä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Velkojalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta siirtää asiaa oikeudelliseen perintään, vaan lainkohdan toisen momentin mukaan perintää saa kuitenkin jatkaa, jos perinnästä aiheutuvia kuluja ei vaadita velalliselta, vaan velkoja jatkaa perintää omalla kustannuksellaan.

Keskeytyspyynnöstä huolimatta velkoja saa lähettää velalliselle sellaisia kehotuksia, joita edellytetään maksuhäiriötiedon ilmoittamiseksi, velan vanhentumisen katkaisemiseksi tai muuten velkojan oikeuksien säilyttämiseksi.